Think inside the box

SPH Verpakkingen B.V. is uw partner voor al uw verpakkingen en dozen.

FSC logo

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

gevestigd en kantoorhoudend te Hoogeveen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Drenthe te Meppel onder nummer 01081163

Art. 1. Leverings- en betalingsvoorwaarden; opdrachtgever en leverancier; koop/verkoop; totstandkoming van een overeenkomst

1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden liggen ten grondslag aan en maken deel uit van de tussen leverancier en opdrachtgever gesloten overeenkomst; de overeenkomst komt eerst tot stand door middel van schriftelijke opdrachtbevestiging door de leverancier; de voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanbiedingen c.q. offertes.
1.2. Inkoopvoorwaarden die de opdrachtgever pleegt te hanteren, blijven onverlet voor zover zij niet in strijd zijn met deze voorwaarden.
1.3. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven; onder leverancier degene die de order heeft aanvaard.
1.4. Als bewijs van koop respectievelijk verkoop geldt uitsluitend de schriftelijke orderbevestiging, die de leverancier aan zijn opdrachtgever zendt.


Art. 2. Offerte

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend.
2.2. Bij het uitblijven van de opdracht na de gevraagde offerte kunnen de kosten der calculatie slechts in rekening worden gebracht indien dit vooraf is overeengekomen.
2.3. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.4. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is de leverancier niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien het werk betrekking hebbend op het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het werk betrekking hebbend op het wel getoonde.


Art. 3. Wijziging in de opdracht

3.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichés, of fotolitho’s, in het druk- of bindwerk enz.) schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Daarentegen zullen veranderingen die vermindering van kosten ten gevolge hebben, voor de leverancier aanleiding zijn tot facturering van een lager bedrag dan aanvankelijk overeengekomen.
3.2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de leverancier ter kennis zijn gebracht.
3.3. Indien veranderingen door opdrachtgever in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, tot gevolg hebben dat de leverancier de voor de veranderingen overeengekomen levertijd overschrijdt, komt deze overschrijding voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Art. 4. Eigendommen van opdrachtgever, materialen of halffabrikaten ter beschikking gesteld door de opdrachtgever

4.1. De leverancier wordt geacht dezelfde zorg, die hij voor zijn eigen zaken heeft, besteed te hebben aan zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, bijvoorbeeld in het kader van bewaring en gebruik, bewerking en verwerking.
4.2. De opdrachtgever draagt te allen tijde het risico voor de bedoelde zaken, behoudens in geval van beschadiging/vernietiging ten gevolge van opzet of grove schuld door de leverancier of zijn ondergeschikten. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.
4.3. De opdrachtgever die materialen of halffabrikaten ter beschikking stelt van de leverancier, is verplicht tevens de nodige inschiet (uitschot tijdens de be- of verwerking) ter beschikking te stellen.
4.4. In geval van bijlevering van materiaal of halffabrikaten door de opdrachtgever is de leverancier, behoudens door de opdrachtgever te bewijzen opzet of grove schuld van de zijde van de leverancier, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de hem toegezonden kisten, balen of pakken.
4.5. Door terbeschikkingstelling van materialen of halffabrikaten worden de verpakking, inschiet en afval van snijden, stansen e.d. het eigendom van de leverancier.


Art. 5. Overgang van risico; verzending en vervoersrisico van het uitgevoerde werk; aflevering voor huis

5.1. Het risico voor de te leveren zaken gaat over van de leverancier op de opdrachtgever bij het verlaten van de fabriek, ongeacht de wijze van verzending die partijen overeenkomen.
5.2. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd. Bij elke andere wijze van verandering op verzoek van opdrachtgever komen de meerkosten ten laste van de opdrachtgever.
5.3. Het aannemen der zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was.
5.4. Oponthoud of vertraging van transport is niet voor rekening van de leverancier tenzij door zijn opzet of grove schuld veroorzaakt.
5.5. Aflevering geschiedt voor huis. Degene die in het bedrijf van de opdrachtgever aanwezig is ten tijde van de aflevering en de zaken in ontvangst neemt, wordt geacht daartoe de bevoegdheid te hebben, weshalve de opdrachtgever zijn/haar eventuele onbevoegdheid niet kan inroepen jegens de leverancier.


Art. 6. Leveringstermijn, leveringsdatum, afname

6.1. De overeengekomen leveringstermijn c.q. leveringsdatum is geen fatale termijn/datum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de opdrachtgever de leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
6.2. De opdrachtgever is verplicht de uitgevoerde order/te leveren zaken direct na gereedkoming af te nemen. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder opslagkosten en vrachtkosten, verschuldigd zijn.
6.3. Indien de opdrachtgever een deellevering niet binnen de overeengekomen termijn afneemt, heeft leverancier, te zijne keuze, het recht om het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding als bepaald in artikel 7.
De leverancier heeft dat recht tevens indien de opdrachtgever de totaal in deelpartijen te leveren hoeveelheid zaken niet heeft afgenomen binnen 1 jaar na de eerste levering. Dit geldt ook indien bij het sluiten van de overeenkomst geen bijzondere termijn is overeengekomen. Wel zal de opdrachtgever door de leverancier in gebreke moeten worden gesteld.
Het bovenstaande geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.


Art. 7. Annuleringen

Indien de opdrachtgever een aanvaarde order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de leverancier alle met oog op de uitvoering deze order gemaakte en te maken onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.e.) te vergoeden en, indien de leverancier zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen of halffabrikaten te betalen tegen de door de leverancier in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de leverancier op de vergoeding van de winstderving, zomede van de overige uit de annulering van de aanvaarde order voortvloeiende schaden, kosten en interessen.


Art. 8. Betaling

8.1. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden op het bank- of postrekeningnummer van de leverancier dan wel contant in Nederlandse munt ten kantore van de leverancier. Opschorting en verrekening van vorderingen is niet toegestaan.
8.2. De leverancier is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om te allen tijde zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet wordt gegeven.
8.3. De leverancier is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum wordt betaald.
8.4. Indien de opdrachtgever een langere krediettermijn dan 30 dagen na factuurdatum neemt, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) een twaalfde gedeelte van de wettelijke jaarrente als bedoeld in artikel 6:120 B.W.
Indien de leverancier overeenkomstig lid 3 van dit artikel kredietbeperkingstoeslag in rekening brengt, is deze bovengenoemde rente verschuldigd vanaf 31 dagen na factuurdatum.
8.5. Voor opdrachten welke een lange bewerkingstijd vereisen kan betaling in gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.


Art. 9. Retentierecht en eigendoms-voorbehoud

9.1. De leverancier, die zaken van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die de leverancier besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van dezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft de leverancier ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
9.2. De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van de leverancier totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met de leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen:

  • De tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf
  • De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door de leverancier verrichte of te verrichten diensten
  • Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een) overeenkomst(en)

Door de leverancier afgeleverde zaken, die krachtens dit lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Art. 10. Wanprestatie zijdens de opdrachtgever; ingebrekestelling, incasso-kosten, ontbinding

10.1. Indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst jegens de leverancier niet nakomt, is laatstgenoemde zonder enige ingebrekestelling gerechtigd door haar geleverde onbetaalde zaken, waar en in welke staat zij zich ook bevinden, tot zich te nemen. De opdrachtgever geeft de leverancier hierbij voor alsdan het recht en stelt hem voor alsdan in de gelegenheid om zelf alle plaatsen te betreden ter uitoefening van zijn recht die zaken tot zich te nemen.
10.2. Indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst jegens de leverancier niet nakomt, kan de leverancier de overeenkomst ontbinden volgens de wet, onverminderd het recht van de leverancier volledige vergoeding van kosten, schade, gederfde winst en interessen te vorderen.
De leverancier zal slechts tot bovengenoemde maatregel gerechtigd zijn voorzover de tekortkoming van de opdrachtgever dit rechtvaardigt.
10.3. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

  • Over de eerste € 3.000,-- 15%
  • Over het meerdere tot € 6.000,-- 10%
  • Over het meerdere tot € 15.000,-- 8%
  • Over het meerdere tot € 60.000,-- 5%
  • Over het meerdere 3%

Indien de leverancier aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Art. 11. Overmacht

11.1. Tekortkomingen van de leverancier in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
11.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog mobilisatie, onlusten, overstroming, stagnatie in resp. beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energie-opwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren belemmerd wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan de leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van deze materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang verstoren en de uitvoering ener order vertragen of redelijkerwijze onmogelijk maken.
11.3. Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst, respectievelijk het deel der overeenkomst dat betrekking heeft op de betreffende levering, te ontbinden volgens de wet, zonder dat de leverancier tot enige vergoeding van schade, door de opdrachtgever of derden geleden, gehouden zal zijn.
11.4. De leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, ontstaat nadat de leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
11.5. Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Art. 12. Prijzen

12.1. Bij stijging of daling der prijzen van materialen of halffabrikaten, die voor de uitvoering der order nodig zijn, veranderingen van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, wijziging der valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na aanvaarding ener order, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen. Bewerkelijke tekst, extra proeven en auteurscorrectie zullen eveneens grond opleveren voor een prijsverhoging. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging te geschieden.
12.2. Prijzen zijn altijd exclusief B.T.W.


Art. 13. Verpakking: emballage

13.1. De leverancier dient zorg te dragen voor een behoorlijke en in de branche gebruikelijke verpakking van de zaken.
13.2. Indien de prijs van de zaken naar gewicht wordt berekend, is het netto gewicht bepalend voor kunststoffen en het brutogewicht voor alle overige producten.
13.3. Kisten, kratten en dergelijke emballage-artikelen die afzonderlijk in rekening worden gebracht, kunnen – indien binnen 14 dagen in goede staat franco teruggezonden – tegen de berekende prijs worden teruggenomen, onder aftrek van reparatiekosten, die na terugontvangst nodig mochten blijken.


Art. 14. Tolerantie

14.1. Kleur.
Geringe afwijkingen bij kleurendruk zijn geen reden voor afkeuring.
14.2. Hoeveelheid.
De leverancier wordt geacht behoorlijk gepresteerd te hebben, indien afwijkingen in hoeveelheid niet meer bedragen dan:
a. voor papierwaren:
20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tot 250 kg.
10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 250 t/m 5000 kg.
5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven 5000 kg.
b. voor cellophaan, kunststoffen of een combinatie hiervan:
30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht tot 500 kg.
20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht van 500 t/m 1000 kg.
10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven de 1000 kg.
c. voor kartonnages:
20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders kleiner dan 500 kg.
10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders boven 500 kg.
d. voor golfkartonnen dozen:
20% boven of beneden opgegeven hoeveelheid bij orders van minder dan 1.000 stuks.15% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 1.000 tot 5.000 stuks.10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van meer dan 5.000 stuks.
e. voor alle andere producten:
30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht tot 500 kg.
20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht tot 500 t/m 1000 kg.
10% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht van 1000 t/m 5000 kg.
5% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders met een netto gewicht boven 5000 kg.
Per order wordt bedoeld één partij in één formaat en kwaliteit. Facturering vindt plaats op basis van werkelijk geleverde hoeveelheid.
14.3 Materiaal.
De leverancier wordt geacht behoorlijk gepresteerd te hebben indien de afwijking in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, enz. gering te noemen zijn. Bij de beoordeling of een levering de toelaatbare grenzen overschrijdt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd. Afwijkingen in kleur van karton of bepakkingen geven geen recht tot reclame.
14.4 Gramgewicht.
De toelaatbare afwijking van een overeengekomen gramgewicht bedraagt voor papier:
t/m 39 gr/m2 8%
40-59 gr/m2 5%
60 en meer gr/m2 4%
en voor kartonnages:
tot 500 gr/m2 5%
vanaf 500 gr/m2 8%
14.5 Dikte.
De toelaatbare afwijking van enkelvoudige meting ten opzichte van de overeengekomen dikte bedraagt voor:
- cellophaan en kunststoffilm t/m 40 mµ 20%
- cellophaan en kunststoffilm boven 40 mµ 15%
- aluminiumfolie (al dan niet bestanddeel van een ander produkt) 10%
- andere materialen of combinaties 15%
14.6.1 Formaat
De toelaatbare afwijking van het overeengekomen formaat bedraagt voor:
a. Papier op rollen 1% met een minimum van 3 mm papier op vellen 1% met een minimum van 5 mm (in lengte en breedte)
b. Cellophaan of kunststoffilm op rollen ca. 2 mm
c. Zakken uit cellophaan of kunststoffilm in uiteengeslagen breedte/lengte
t/m 200 mm ca. 2 mm
boven 200 mm ca. 4 mm
d. Papieren zakken in uiteengeslagen breedte max. 3 mm in zaklengte max. 5 mm
e. De toelaatbare afwijking van de overeengekomen roldiameter is 3 cm. Een beperkt aantal zogenaamde restrollen mag een kleinere diameter hebben.
14.6.2 Afmetingen van golfkartonnen dozen zijn binnenwerks gemeten en de maten worden vermeld in de volgorde lengte breedte hoogte. Bij platen is de eerst vermelde maat evenwijdig aan de golfrichting (bedoeld is de richting van een golfrug en een golfdal). Op een afmeting is een tolerantie toegestaan van maximaal + of – 5 mm.
14.7 Wordt een maximum of minimum waarde overeengekomen dan is de dubbele afwijking naar beneden, respectievelijk naar boven toegestaan.
14.8 Voor andere specificaties dan de in dit artikel genoemde, zijn de bij eerdere levering toegestane afwijking en bij gebreken daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar.


Art. 15. Klachten, aansprakelijkheid, vrijwaring

15.1 Eventuele klachten moeten schriftelijk geschieden binnen 8 dagen na ontvangst der zaken. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting accoord te hebben bevonden.
15.2 De opdrachtgever dient de leverancier in de gelegenheid te stellen de aard, omvang en gegrondheid van de klacht ter plaatse vast te stellen.
15.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
15.4 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de declaratie, althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 1.000.000 (een miljoen Euro).
15.5 In afwijking van hetgeen onder 4. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde gedeelte van het honorarium.
15.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: -de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; -de door Opdrachtgever in redelijkheid gemaakte kosten om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkigheid van de prestatie of de hier bedoelde kosten niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; -redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
15.7 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
15.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
15.9 Foutieve opslag van de zaken door de opdrachtgever sluit aansprakelijkheid van de zijde van de leverancier uit.
15.10 De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen de leverancier kunnen doen gelden nadat het geleverde of een gedeelte ervan in gebruik genomen, be- of verwerkt is.


Art. 16. Druk; E.A.N. symbolen; migratie

16.1 De leverancier gebruikt voor de bedrukking normale inkten. Indien de opdrachtgever aan het drukwerk bijzondere eisen stelt, bijvoorbeeld ten aanzien van licht- en alkalibestendigheid, wrijfvastheid, enz. dan moet hij dit tevoren uitdrukkelijk vermelden. Ook indien de leverancier deze eisen accepteert, kunnen geringe afwijkingen hierop geen aanleiding geven tot weigering van de zaken of aansprakelijkheid van de leverancier doen ontstaan.
16.2 De leverancier stelt alleen drukproeven ter beschikking indien de opdrachtgever hier uitdrukkelijk om vraagt, of indien de leverancier dit gewenst acht.
16.3 Drukproeven welke door de opdrachtgever voor akkoord zijn getekend, zijn bindend voor het uitvoeren van de opdracht en kunnen derhalve geen aanleiding geven tot klachten.
16.4 Partijen sluiten uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van de leverancier uit voor de gevolgen van de (on)bruikbaarheid van het zogenaamde EAN-symbool (“streepjescode”) of enige andere code, op verzoek van de opdrachtgever aangebracht op het door de leverancier geleverde, en voor de gevolgen van het onjuist lezen van een zodanig code door de daarvoor gebruikte apparatuur, een en ander behoudens toerekenbare tekortkoming van de leverancier bij de vervaardiging.
16.5 Zonder specifieke schriftelijke aanwijzingen van de opdrachtgever worden de orders uitgevoerd met in de branche gangbare grondstoffen volgens normale productiemethoden. De leverancier is in het kader van het Verpakkingen- en Gebruiksartikelen Besluit (Warenwet), slechts aansprakelijk voor de invloed van het verpakkingsmateriaal op het te verpakken produkt en omgekeerd, indien en voor zover de opdrachtgever schriftelijk en voorafgaand aan de order de leverancier op de specifieke eigenschappen van het te verpakken produkt heeft gewezen en de leverancier in de gelegenheid heeft gesteld over deze aspecten een standpunt te bepalen.


Art. 17. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

17.1 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudigen of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
17.2 Het auteursrecht van door de leverancier ontworpen, c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s programmatuur, modellen e.d. blijft bij hem berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een order op heeft geplaatst.
17.3 Volgt geen order op een besteld ontwerp, als onder lid 2 bedoeld, dan wordt dit na één maand in rekening gebracht, terwijl het verveelvoudigings- en reproductierecht bij de leverancier blijft.
17.4 Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.


Art. 18. Geschillen

Op elke aanbieding, offerte, order, orderbevestiging, overeenkomst en rechtshandelingen die daarvan het uitvloeisel zijn, is Nederlands recht van toepassing. Een geschil dat hieruit voortvloeit kan, indien de rechtbank bevoegd is, in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waarin de leverancier is gevestigd. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.


Art. 19 Opschorting en ontbinding

19.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
19.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht.
19.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst
19.4 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Art. 20 Geheimhouding

20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
20.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich terzake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Art. 21. Bijzonder bepalingen

21.1 Bij nabestelling van een werk is de leverancier verplicht, zo hij het niet meer tegen de oude prijs kan leveren, hiervan aan de opdrachtgever kennis te geven alvorens tot uitvoering over te gaan.
21.2 De door de opdrachtgever aan te leveren materialen of informatie(drager), dienen te voldoen aan de door de leverancier verstrekte specificaties.
21.3 De opdrachtgever ontvangt uitsluitend een proef of een revisie indien hij daarom heeft verzocht. Elke proef of revisie wordt in rekening gebracht.
21.4 De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten door of namens de opdrachtgever niet verbeterd in de voor afdrukken gegeven proef op andere wijze aangeleverde materialen. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 15.8 is de leverancier aansprakelijk voor zetfouten in kleinere werken, waarvan de opdrachtgever geen proef verlangt en ontvangen heeft, zomede voor afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht zonder voorkennis van de opdrachtgever. Hij is evenzo aansprakelijk voor nieuwe fouten, door hem veroorzaakt na order tot afdrukken.
21.5 Het bewaren van productiemiddelen.
a. Alle productiemiddelen, zoals grafische beelddragers en grafische reprovormen, en/of andere informatiedragers, stansmessen e.d. worden slechts bewaard na tijdige schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. Het bewaren wordt in rekening gebracht.
b. Het bewaren van de productiemiddelen houdt geen waarborg in dat zij weer in gebruik kunnen worden genomen.
21.6 Eigendommen productiemiddelen
a. Alle productiemiddelen zoals clichés, stypen, stenen, drukplaten, cilinders, litho’s, negatieven, positieven, diapositieven, stansmessen, stempelplaten, informatie-dragers, programmatuur en ander grafisch materiaal zijn onderdeel van de drukkerij-inventaris en zijn als zodanig het eigendom van de leverancier, ook al zijn zij in rekening gebracht.
b. opdrachtgever kan niet verlangen, dat deze onderdelen aan hem worden afgestaan, tenzij van tevoren de leverancier anders met hem is overeengekomen.
c. De leverancier is niet verplicht deze onderdelen te bewaren.
d. De etsing voor diepdruk wordt na gereedkomen van de drukopdracht van de vormcilinder verwijderd, tenzij met de afnemer een regeling is getroffen omtrent het bewaren van deze cilinder.
e. De leden a. en b. van dit artikel zijn niet van toepassing op door de opdrachtgever bijgeleverde productiemiddelen. Deze blijven eigendom van de opdrachtgever.
f. Voor zover de leverancier productiemiddelen van toeleveringsbedrijven betrekt, staat hij tot deze in een verhouding van opdrachtgever tot leverancier (en omgekeerd), een en ander in de zin van artikel 1.3 van deze leveringsvoorwaarden, met alle consequenties van dien.